Reformasie gebeure in Junie (1)

Datums uit die geskiedenis

  • 01/06/1527: Stigting van die Universiteit van Marburg as eerste Protestantse universiteit
  • 02/06/1517: Luther preek vir die eerste keer rondborstig teen die afl aatstelsel
  • 02/06/1564: Theodor Beza word as opvolger van Calvyn gekies en tot 1580 jaarliks nuut in sy amp bevestig
  • 05/06/1559: Opening van die Akademie in Genève wat verantwoordelikheid aanvaar vir die opleiding van predikante
  • 07/06/1526: Luther se oudste seun, Johannes, word gebore en gedoop

Persone en gebeure uit die geskiedenis

Soos bekend, het Luther op 31 Oktober 1517 sy 95 stellings teen die afl aatstelsel wêreldkundig gemaak. Sy nadenke oor en kritiek op hierdie stelsel het egter ’n lang aanloop gehad. Hy het as jong monnik in die Augustynse klooster in Erfurt kennis gemaak met die geskrifte van die Tsjeggiese teoloog Jan Hus (1370-1415) wat reeds in 1412 kritiek teen die afl aatstelsel uitgespreek het. Op 31 Oktober 1516 het hy vir die eerste keer – heel versigtig – kritiese opmerkings vanaf die kansel gemaak. Op 2 Junie 1517 het hy vir die eerste keer in ’n preek harde kritiek teenoor hierdie praktyk uitgespreek.

Luther se kritiek op die afl aatstelsel is uit die staanspoor deur die ekonome ondersteun. Hoekom? Omdat die afl aatstelsel mense – en veral bejaardes – verarm het. Ekonome
het drie redes geïdentifi seer vir die hoë infl asie van daardie tyd, naamlik korrupsie, vals munte wat op die mark gestort is, en die koop van afl ate. Die Reformasie het dus van die begin af met onder andere ekonomiese vraagstukke verband gehou.

Die afl aatpraktyk is deur die Roomse Kerk as ’n “genademiddel” voorgehou. Dit was ’n aanbod aan die volk om die verblyf in die vaevuur te verkort. Die Roomse Kerk het die aanbod gemaak dat mense hulle en hul voorgeslagte se sonde en skuld kon afkoop. Afgesien van die teologiese probleme hieraan verbonde, was dit algemene kennis dat ’n gedeelte van die fondse gebruik sou word vir die bou van die Vatikaan in Rome. Wat nie algemeen bekend was nie, was dat biskop Albrecht van Mainz, Luther se direkte hoof, ’n ander gedeelte van die geld gebruik het om sy skuld aan die maghebbers in Rome te betaal. Hy het hulle omgekoop om twee bisdomme onder sy beheer te plaas. Die groot steun wat Luther geniet het, word verstaan wanneer besef word dat hy met sy teologiese stryd, fi nansiële korrupsie ontbloot het.