Fokusmoment: 4 Julie 2017

Martin Luther het gestry teen die pouslike aflaatstelsel, maar hoekom?

Dit was nie van die begin af Luther se intensie om met die Rooms-Katolieke kerk te breek nie.  Hy wou bloot aandring daarop dat sekere sekere Skrifgedeeltes reg geïnterpreteer moet word – veral die aangaande skuldbelydenis en vergifnis.

Die heel eerste van sy 95 stellinge gaan veral oor die idee van bekering en skuldbelydenis:  “Toe ons Here Jesus Christus gesê het: ‘Bekeer julle!  (Matteus 5:17) het Hy daarop aangedring dat ’n gelowige se hele lewe een van skuldbelydenis moet wees.”

Sommige Rooms-Katolieke leiers het  aflaatbriewe verkoop wat vergifnis van alle sondes in die verlede of toekoms belowe het.  ’n Gewilde stelling van die katolieke priester, Johann Tetzel was byvoorbeeld “As soon as a coin in the coffer rings, a soul from purgatory springs.”

Luther, het natuurlik die hele idee dat jy jou redding en vergifnis met geld kon koop beveg.