CLF Pamflette

 Vrygemaak deur ʼn God wie se beloftes hoop bied (Robert Vosloo)

Op 31 Oktober 1517 het ʼn jong Rooms-Katolieke monnik, Maarten Luther, volgens oorlewering ʼn protesskrif met 95 stellinge teen ʼn deur van die Kasteelkerk in Wittenberg, Duitsland vasgespyker. Luther wou met dié daad ʼn gesprek begin oor wat hy as wanpraktyke van die kerk van sy dag gesien het. Hy het dit veral teen die sogenaamde aflaatstelsel gehad – ʼn praktyk waarvolgens ʼn mens vryspraak of vermindering van straf in die hiernamaals kon koop. Vir Luther het hierdie praktyk (wat berus op die idee dat jy God se guns kan koop) teen die boodskap van die evangelie ingedruis, en het hy hom sterk uitgespreek teen die feit dat die kerk ter wille van geldelike gewin en ten koste van die armes hiermee voortgaan. Nee, sou Luther voortaan al hoe duideliker argumenteer, ons verlossing word alleen deur God op grond van die geloof in Christus in genade aan ons toegesê.

Klik hier om pamflet te bestel

Freed – by the God whose promises gives hope (Robert Vosloo)

On 31 October 1517, according to tradition, a young Roman Catholic monk, Martin Luther, nailed a protest document with 95 Theses against a door of the Wittenberg Castle Church in Germany. With this dead of protest, Luther intended to begin a discussion about what he perceived as malpractices of the church of his day. His main concern was the so-called ‘indulgences’ – a practice by which a person could buy his or her redemption or decrease of punishment in the hereafter. Luther regarded this practice (which was based on the idea that you could buy God’s favour) as directly contrary to the message of the gospel and he strongly disputed the fact that the church could proceed to enrich itself at the cost of the poor. No, Luther would henceforth undoubtedly argue, God gives us our salvation, by grace alone and solely based on our faith in Christ.

Click here to order pamphlet

——–

 

Vrygemaak om met vreugde vir ander te kan lewe (Gideon van der Watt)

Vryheid is een van die mensdom se hoogste ideale en kosbaarste besittings. Oor die eeue heen veg volke al in vryheidsoorloë, lê mense hulle lewe vir vryheid neer. Dink maar aan die stryd vir die vrystelling van slawe, of vir godsdiensvryheid. Seker die belangrikste simbool vir Amerika is die reuse Statue of Liberty in die New York hawe. Hierdie beeld van die Romeinse godin van vryheid was ʼn geskenk van die vryheidsliewende Franse volk in 1886. Vryheid kan egter ook ʼn risiko wees; dit kan misverstaan word. My of ons vryheid kan ander hulle vryheid ontneem. Of dit wat ons as vryheid nastreef, kan so maklik in ʼn nuwe slawerny ontaard. Die vraag is: Wanneer is ons waarlik vry?

Klik hier om pamflet te bestel

Freed to serve with joy (Gideon van der Watt)

Freedom is one of humankind’s highest ideals and most valuable possessions. Down through the ages nations fight for independence; people lay down their lives for liberation. Just think of the struggle for the emancipation of slaves, or for freedom of religion. Probably the most important symbol for America is the giant Statue of Liberty in the harbour of New York. This statue of the Roman goddess of freedom was a gift from the freedom-loving French people in 1886. But freedom can also be a risk; it can be misapprehended. My or our freedom could deprive others of their freedom. What we strive for as liberty can easily degenerate into a new slavery. The question is: When are we truly free?

Click here to order pamphlet

——–

 

Vrygemaak vir hierdie lewe (Pieter van der Walt)

Ons het dit in hierdie lewe nie altyd net maklik nie. Christenskap vrywaar jou nie van die probleme van gewone menswees nie. ʼn Christen kan ook siek word en sukkel om gesond te word. ʼn  Christen ervaar soms angs, het ook bekommernis oor die toekoms, sukker met selfverwyte en gevoelens van mislukking en minderwaardigheid, met neerslagtigheid en diepe twyfel.
Die vader van die Reformasie, Martin Luther, het 500 jaar gelede intens bewus geword daarvan dat God uit genade alleen in Jesus Christus ons wêreld binnegetree het; dat Hy nie losstaan van ons kwellinge nie maar ons stryd teen versoekings ken, ons twyfel, en ons pyn. God het nie op ʼn afstand gebly nie. Dit het radikale implikasies vir ons ingesteldheid en vrese.

Klik hier om pamflet te bestel

Set free for this life (Pieter van der Walt)

This life is not always easy. Christianity doesn’t always protect you from the everyday problems all humans experience. A Christian can also become ill and have trouble healing. At times a Christian feels anxious too, worries about the future, struggles with regrets and feelings of failure and inferiority, with despondency and deep insecurities.
The father of the reformation, Martin Luther, became intensely aware that God came into the world through Jesus Christ by grace alone, and that he is not indifferent to our concerns, that he knows our struggle with temptations, our doubts, and our physical and emotional pain. God did not keep a distance. This has radical implications for our attitude and fears.

Click here to order pamphlet