Martin Luther en die derde artikel van die heiliging

Die predikante van ons ring het my versoek om op ʼn pastorale wyse, vanuit Luther se teologie, met hulle te praat oor die nood wat hulle as predikante ervaar. Hierdie nood word geskep deur die spanning waarbinne hulle vasgevang is tussen voortgaande pligpleginge en toekomsangs. Aan die een kant moet hulle voortgaan om hulle gemeentelike verantwoordelikhede na te kom, en aan die ander kant word hulle gekonfronteer met die aanhoudende stroom inligting oor die agteruitgang van gemeentes. Hulle vraag is eenvoudig: Moet ons in die bediening bly en voortgaan om met hoop en vreugde die Woord te bedien, of is dit tyd om ʼn ander beroep te betree? Read more >>

Martin Luther (1483-1546)

Wat ons in die Evangelies moet soek en verwag

Ons leef in ’n tyd van radikale pluralisme. Hiermee word bedoel dat eenduidigheid, konsensus en gemeenskaplikheid nie geduld word nie. Meerduidigheid, grenslose verskille en subjektivering van die waarheid word verheerlik as die wenslike en gebiedende. Die konsekwensie wat hierdie filosofie vir die teologie inhou, is katastrofies. Volgens hierdie denke is konsensus oor die inhoud en bedoeling van die Nuwe Testament net nie meer moontlik nie. Die eeue oue oortuiging dat ons in die Bybel met die evangelie te make kry, word verwerp. Met groot stelligheid word beweer dat ons in die Nuwe Testament te make het met verskillende evangelies (en nie net verskillende perspektiewe op die een evangelie nie). Read more >>

Martin Luther (1483-1546) en sy geskrifte

God word vlees: Die misterie van Jesus van Nasaret

Kersfees het ten diepste met die menswording van God te make, terwyl ons in die Epifanietyd die misterie van die teenwoordigheid van Jesus van Nasaret vier. Sowel Kersfees as Epifanie is onbegryplik vir die denkende mens. Volgens die oordeel van die menslike verstand is dit vreemd dat God mens sou wou word en dat ’n persoon wat eeue gelede gelewe het, vandag in ons midde teenwoordig kan wees. Die menswording van God en die tweenatureleer is dinge wat nie met redelike argumente oortuigend vir redelike mense aangebied kan word nie. Hierdie temas val binne die sfeer van die geloof en moet nie as algemene wetenswaardighede aangebied word nie. Read more >>

Literatuurverwysings

Primêre bronne

  • Luther, M., [1517] [1883] 2006, ‘Disputatio pro declaratione virtutis indulgentiarum’, WA 1,233-238, nuut opgeneem in Schilling, J., (Hrsg.), 2006, Martin Luther: Lateinisch-Deutsche Studienausgabe. Band 2. Christusglaube und Rechtfertigung, pp. 1-15, Evangelischer Verlagsanstalt, Leipzig.
  • Luther, M., [1517] 1883, ‘Eynn Sermon von dem Ablass unnd gnade durch den wirdigenn doctornn Martinum Luther Augustiner zu Wittenbergt’, WA 1,243-246
  • Luther, M., [1518] [1883] 2006, ‘Widmungsbrief an Johannes von Staupitz zu den “Resolutiones disputationum de indulgentiarum virtute” 30. Mai 1518’, WA 1, 525-527, nuut opgeneem in J. Schilling, (Hrsg.), 2006, Martin Luther: Lateinisch-Deutsche Studienausgabe. Band 2. Christusglaube und Rechtfertigung, pp. 17-23, Evangelischer Verlagsanstalt, Leipzig.
Read more >>