Fokusmoment: 26 Maart 2017

Lank voordat Martin Luther sy 95 stellinge opgestel het, het kerkleiers soos John Wycliffe  (1330-1384) en Jan Hus (1372-1415) die Rooms-Katolieke kerk gekritiseer, gepleit vir hervorming en daarop aangedring dat die Bybel vertaal word in inheemse tale.

Maar hierdie kerkleiers kon slegs ’n relatiewe klein groepie mense beïnvloed en met hul boodskap bereik.  Hul dokumente was natuurlik nog handgeskrewe en slegs klein hoeveelhede van hul geskrifte kon versprei word nadat dit met die hand gekopieer is.  Dit was dus vir die Roomse kerk redelik maklik om hierdie geskrifte te konfiskeer en te vernietig en om sodoende te verhoed dat hierdie idees verder versprei word.  Read more >>

Fokusmoment: 19 Maart 2017

Een van Johannes Calvyn se groot leuses was: Post tenebras lux. In Afrikaans “Na die donkerte, die lig.” Dit staan ook geskryf op die Reformasie-muur in Genève, onder die standbeelde van Calvyn, Knox, Farrel en Beza. Dit is tot vandag die leuse van die stad Genève en vir honderde jare was dit ook op Genève se muntstukke gegraveer.

Maar dit was nie altyd die leuse van die stad gewees nie. Voor die Reformasie was die leuse van Genève Post tenebras spero lucem – “Na die donkerte hoop ek vir lig”.  Dit is die Latynse (Vulgaat) se vertaling van Job 17 vers 12. Read more >>

Fokusmoment: 12 Maart 2017

Calvyn was ’n stiefpa (hy het met ’n weduwee getrou, Idelette, wat twee kinders gehad het), maar hy het geen oorlewende kinders van sy eie gehad nie.

Sy enigste seun, Jacques, was vroeggebore en het net vir ʼn kort rukkie geleef.

Met sy vrou se dood het hy die volgende vir sy vriend, Viret geskryf:

“Ek is ontneem van die beste vriend van my lewe, van iemand wat, as dit bestem was om te gebeur, bereid sou wees om nie net in my armoede te deel nie, maar ook my dood. Gedurende haar lewe was sy die getroue helper van my bediening. Read more >>

Fokusmoment: 5 Maart 2017

Martin Luther vertel dat hy as jong seun, in ’n poging om iets ekstra te verdien, soms voor huise gaan staan en sing het.  Hy het ’n baie mooi stem gehad en die meeste mense het hom vriendelik ontvang.

Eendag het hy voor die huis van ’n boer gaan staan.  Die boer het baie kwaai gelyk en het hom so laat skrik dat hy net wou wegkom.  En toe skielik haal die boer iets agter sy rug uit – en die jong Martin in sy skrik, dink dit is ’n sweep!  Maar inplaas van ’n sweep het die boer ’n heerlike stuk gerookte wors uitgehaal.  Read more >>

Fokusmoment: 19 Feb 2017

Zwingli, een van die geestelike leiers van die Reformasie, se pa was ’n baie suksesvolle boer in die Toggaburg Vallei in die laer oostelike dele van die Alpe. Dit is hier waar Zwingli ’n groot liefde vir sy land ontwikkel het.
Hy het later een van Psalm 23 se reëls as volg vertaal: “In the beautiful Alps, he tends me”. Hy het die Ryn-rivier as ’n voorbeeld gebruik in een van sy preke: “Om Gods naam, moenie jouself probeer verset teen die Woord van God nie. Want die Woord sal werklik voortgaan om te vloei, net soos die Rynrivier sy gang gaan. Read more >>

Fokusmoment: 29 Jan 2017

Reformase-oomblikCalvyn staan bekend as die teoloog van die Gees, want sy klem op die werking van die Heilige Gees is groot.
A.g.v. die sonde kan ons wil nie in lyn met God se wil gebring word nie. Daarom moet ons wil ’n radikale “ommeswaai” van rigting ondergaan en dit kan net deur God bewerk word!

“This is usually summed up in the Reformed formula that “regeneration precedes faith”; that is, the renewing en re-creating work of the Holy Spirit is the condition for my faith in Christ, not the result of it.” (James K Smith) Read more >>

Fokusmoment: 22 Jan 2017

Reformase-oomblikAs ʼn mens dit wil waag om die Gereformeerde geloof in een woord op te som, sal jy nie sleg doen deur genade te gebruik nie. Sola gratia – alleen die genade is fundamenteel waarvoor Gereformeerde teologie gaan.

“Calvinism is simply a lens that magnifies a persistent theme in the narrative of God’s self-revelation: that everything depends on God… ‘God owns us nothing.’ is pretty close to a motto of Calvinism, to which I might add the correlative ‘Everything is a gift.’” (James K Smith) Read more >>

Fokusmoment: 15 Jan 2017

Aan die begin van hierdie viering van 500 jaar van Reformasie,  is dit goed om te besef dat die primêre Calvinistiese deug nederigheid is. Ons vier nie hierdie jaar om onsself op die skouer te klop nie, maar in nederigheid voor God. Calvyn het self in sy Institusie (2.2.11) geskryf: “ʼn Gesegde van Chrysostomus het my nog altyd groot genot verskaf, naamlik dat die fondasie van ons filosofie nederigheid is. Maar wat Augustinus geskryf het verskaf my nog meer genot: ‘Toe aan ʼn sekere redenaar (retorikus) gevra is wat die hoof reël in retoriek was, was sy antwoord: “Voordrag.” Wat was die tweede reël, is weer gevra.  Read more >>